نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1522
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1487
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1639
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1648
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1775
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1583
تالك آقاى جواد قدسى 1595
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 2105
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1670
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1790
Finland Sevastopol joomla