نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1253
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1232
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1402
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1435
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1544
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1335
تالك آقاى جواد قدسى 1368
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 1841
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1438
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1540
Finland Sevastopol joomla