نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1719
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1733
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1842
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1853
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1979
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1808
تالك آقاى جواد قدسى 1782
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 2338
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1861
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1986
Finland Sevastopol joomla