نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1587
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1556
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1709
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1717
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1843
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1650
تالك آقاى جواد قدسى 1658
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 2177
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1734
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1858
Finland Sevastopol joomla