نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
زمين شناسي مهندسي آقاى جواد قدسى 2388
انرژي ژئوترمال آقاى جواد قدسى 2213
زمين شناسي زيست محيطي آقاى جواد قدسى 2101
رنگ در سنگ آقاى جواد قدسى 2309
گرند كانيون آقاى جواد قدسى 2198
اطلس ماكروسكوپي سنگ ها آقاى جواد قدسى 4667
آشنايي با مشاهير زمين شناسي ايران آقاى جواد قدسى 8718
غارشناسي و اهميت آن آقاى جواد قدسى 2175
زمين لرزه 2 آقاى جواد قدسى 2133
آتشفشان شناسي آقاى جواد قدسى 2682
Finland Sevastopol joomla