نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1626
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1599
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1745
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1754
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1881
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1696
تالك آقاى جواد قدسى 1691
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 2220
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1769
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1892
Finland Sevastopol joomla