نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1666
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1646
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1782
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1796
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1918
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1738
تالك آقاى جواد قدسى 1727
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 2264
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1809
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1928
Finland Sevastopol joomla