نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1305
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1279
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1451
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1484
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1591
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1383
تالك آقاى جواد قدسى 1414
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 1900
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1493
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1594
Finland Sevastopol joomla