نمايش #
عنوان نويسنده کليکها
بزرگترين كوير اروپا آقاى جواد قدسى 1359
درياچه اي در بيابان هاي چين آقاى جواد قدسى 1338
زمين شناسي خراسان آقاى جواد قدسى 1501
فرونشست منطقه انديشه مشهد آقاى جواد قدسى 1527
موارد استفاده از گرانيت آقاى جواد قدسى 1637
بزرگترين زلزله دنيا آقاى جواد قدسى 1445
تالك آقاى جواد قدسى 1458
روش تفكيك رسوبات دريايي از غير دريايي آقاى جواد قدسى 1950
حركت آب در خاك آقاى جواد قدسى 1535
منابع عظيم انرژي در قطب شمال آقاى جواد قدسى 1646
Finland Sevastopol joomla