راهنماي دسترسي به فرم هاي تحصيلات تكميلي

راهنماي دسترسي به كليه فرم هاي مربوط به پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

براي دسترسي به فرم هاي تحصيلات تكميلي ( ارشد و دكتري ) مي بايست به سايت دانشكده علوم پايه به آدرس http://sci.mshdiau.ac.ir

مراجعه نماييد.

پس از ورود به سايت دانشكده علوم پايه از طريق لينك بالا، در صفحه اصلي، از قسمت فهرست اصلي ( منو سمت راست صفحه ) منو تحصيلات تكميلي را انتخاب نماييد. اين منو خود از سه زير منو به شرح ذيل تشكيل شده است.

1 - فرم هاي پروپوزال : فرم هايي جهت تكميل و ارائه پروپوزال ( شامل 6 فرم )

2 - امور پايان نامه ها : فرم هايي جهت تكميل مراحل دفاع و ارائه مدارك پايان نامه

3 - امور نوشتارها و مقالات : شامل بخشنامه ها و آيين نامه هاي مربوط به ارائه مقاله مستخرج از پايان نامه

راهنمايي مراحل تكميل پروپوزال و مراحل دفاع و مدارك دفاع

Finland Sevastopol joomla